Kalpha Workshops

Gặp gỡ tại các buổi workshop và event tổ chức bởi Kalpha để nghe chia sẻ từ những người chia sẻ đầu của chúng mình.