Robert Lý

Robert Lý

Member since Oct 2020
Kalpha Verified
Male, 18
TP Hồ Chí Minh
English, Mandarin, Korean, Vietnamese
Khách sạn
BIS
0
0

My Interests

Languages, Life Experiences, Career, Overseas Experience, Niche Skills

Why I'm on Kalpha?

Chia sẽ và giúp đỡ mọi người bằng kiến thức và kinh nghiệm của mình

My Testimonials (0)

No testimonial yet

Cheers

Experienced
0
Friendly
0
Fun
0
Flexible
0
Respectful
0
Knowledgeable
0